KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VKN 4310450999 olan EYÜP CAN GÜNER. Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 10uncu maddesi ve Aydınlatma Yü kü mlü lü ğ ü nü n Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ’e uygun bir biçimde, kişisel
verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağ lamak amacıyla
gerekli sü reçleri yü rü tmektedir. www.guneregitimdanismanlik.com tarafından oluşturulan
“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri
sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin
kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceğ i, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceğ i, kişisel veri toplamanın yö ntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları
ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır.
iştigal konusu olan YKS eğ itimi faaliyetleri kapsamında kurum çalışanları, çalışan adayları,
stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, ö ğ retmenler, ö ğ renciler/kursiyerler, ö ğ renci
velileri/vasileri, ziyaretçiler ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğ u tü m gerçek kişilerin
verilerini toplamakta ve/veya işlemektedir. çalışanlarının 4857 Sayılı I
̇ ş Kanunu ve 5510 Sayılı
Genel Sağ lık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İ ş Sağ lığ ı ve Gü venliğ i Kanunu,
1739 sayılı Milli Eğ itim Temel Kanunu ve İ lgili Mevzuat olmak ü zere ilgilitü m ulusal ve
uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Milli Eğ itim Bakanlığ ı, Sosyal
Gü venlik Kurumu, Ç alışma ve İş-Kurumu İl Mü dü rlü ğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış
olan ikincil dü zenlemeler kapsamındaki yü kü mlü lü klerinin ifası amacı ile kimlik, iletişim,
gö rsel ve işitsel, eğ itim, aile ve yakınlık, finans, ö zlü k, izin, sağ lık, adli sicil,performans ve
kariyer gelişim ile çalışma verileri gibi kişisel verilerini işlemektedir.
YKS eğ itimi için Sınav’a başvuruda bulunan ö ğ rencilerin/kursiyerlerin; adı, soyadı, doğ um yeri
ve tarihi, T.C kimlik numarası, vesikalık fotoğ rafı, yakın bilgileri, eğ itim bilgileri, adresleri,
telefon numaraları, mail adresleri, kurs ü cretlerinin ö denmesi ile ilgili banka hesap bilgileri,
banka ö deme dekontları, YKS eğ itimi aldığ ı sü re boyunca ö ğrencinin aldığ ı Sınav notları,
puan sıralamaları, yaptıkları ö devler, sunumlar, gü venliklerinin sağ lanması amacıyla gö rsel ve
işitsel verileri, ö ğ rencinin/kursiyerin sağ lığ ının korunması ve acil durumlarda mü dahale
edilmesi amacıyla varsa sağ lık durumu ile ilgili sağ lık verileri, velilerin/vasilerin iletişim
bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e-posta adresi) vb bilgileri otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileri; hukuka ve dü rü stlü k kurallarına uygun, doğ
ru ve gerektiğ inde gü ncel; belirli, açık ve meşru amaçlar gü derek; amaçla bağ lantılı, sınırlı ve ö
lçü lü bir biçimde işlenmekte ve bu kapsamda bü tü n idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır.
kişisel verilerinizi; kurumsal sü rdü rü lebilirlik faaliyetlerinin yü rü tü lmesi, tedarikçilerle olan
ilişkilerin yö netimi, personel temin sü reçlerinin yü rü tü lmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk
işlemlerinin icrası, kurumsal yö netim ve iletişim faaliyetlerinin yü rü tü lmesi, talep ve şikâ
yet yö netimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 1739 sayılı
Milli Eğ itim Temel Kanunu ve ilgili mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve YKS
eğ itimi kurs kurallarına uygun hareket edilmesi, ö ğ rencilere eğ itim programı dahilinde YKS
eğ itim hizmeti verilebilmesi, ö ğ renci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ö ğ retmenlerimizce
hazırlanan ders programları ve eğ itim materyallerinin oluşturulması, rehberlik hizmetlerinin
yerine getirilmesi, eğ itim kurumumuz bilgisayar sistemleri ve programlarının, veri tabanının ve
mobil uygulamaların doğ ru, gü venli ve sağ lıklı bir şekilde işletilmesi, web sitelerimizin
(www.guneregitimdanismanlik.com) gü ncellenmesi, çalıştırılması, YKS eğ itimi ile ilgili
hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, YKS eğ itim hizmet ve ü rü nlere yö nelik
tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yü rü tü lmesi, istihbarat, bilgi araştırması,
planlama, istatistik, mü şteri memnuniyeti çalışmalarının yü rü tü lmesi, kurumsal sü rdü rü
lebilirlik faaliyetlerinin yü rü tü lmesi
2
amacıyla reklam amaçlı olarak ö ğ rencilerin video çekimleri, fotoğ raf gö rü ntü leri ve Sınav
puanlarının pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında kaydedilmesi ve
www.guneregitimdanismanlik.com sayfasında, facebook, teweter, Instagram, LinkedIn vb.
gibi sosyal medya platformlarında paylaşılması, gü ncellenmesi, periyodik olarak kontrol
edilmesi, yenidendü zenlenmesi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda ö ngö
rü len sü re kadar muhafaza edilmesi, tarafınıza daha iyi ve gü venilir hizmet verilebilmesi ve
bu hizmetlerin kesintisiz olarak sü rdü rü lebilmesi amacıyla işlemektedir. Bu amaçlarla
gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda ö ngö rü len şartlardan
herhangi birini karşılamamasıhalinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.
Eğitim, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde ö ngö rü len dü zenlemelere uygun olarakve
gerekli gü venlik ö nlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve ö zel nitelikli kişisel
verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Puan Eğitim, yurtdışına kişisel veri
aktarmamaktadır.
elde ettiğ i kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine gö re,
kişisel veri işlenip işlenmediğ ini ö ğ renme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığ ını
ö ğ renme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığ ını ü çü ncü kişileri bilme, kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâ linde dü zeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda
ö ngö rü len şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
işlenen verilerin mü nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğ ranılması hâ linde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, EYÜP CAN GÜNERe ait
www.guneregitimdanismanlik.com web sayfasında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda
belirtilen yö ntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler.
Kişisel veri sahibi tarafından usulü ne uygun olarak yapılacak başvuruya Puan Eğitim tarafından
talebin niteliğ ine gö re en geç otuz gü n içinde cevap verilecektir.
www.guneregitimdanismanlik.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım
alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla
EYÜP CAN GÜNER
Altınkum mahallesi 438 sokak no 9 koçer apt.2 daire 5
KONYAALTI/ANTALYA
gunereyup@hotmail.com
Tel: 0545 879 54 91