KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

EYÜP CAN GÜNER(44233491280) .6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“6698 sayılı Kanun”) 11’inci maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak
başvuruları daha hızlı ve etkin bir şekilde değ erlendirebilmek maksadıyla işbu Başvuru
Forumu’nu oluşturmuştur.
Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı haftanın iş gü nlerinde ve mesai saatleri içerisinde
05458795491 telefon numarasını arayarak bize iletebilirsiniz.
I. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
İ şbu Başvuru Formunu doldurmadan ö nce, www.guneregitimdanismanlik.com adreslerinde
yer alan Sınav Kişisel Verilerin Korunması ve İ şlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Belgesini
okuyarak 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız ve Sınav’ın veri
işleme faaliyetleriyle
ilgili konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.
II. Veri Sorumlusuna Başvuru Yö ntemi
6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızla ilgili bir başvuruda bulunmak
istemeniz halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurarak ve varsa ekleri ile beraber, Formun ıslak
imzalı bir nü shasını, Altınkum mh. 438 sokak no:9 koçer apt. kat 2 daire 5
KONYAALTI/ANTALYA adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya
(iii) Formu, www.guneregitimdanismanlik.com elektronik posta adresine kayıtlı elektronik
posta (KEP), gü venli elektronik imza, mobil imza ya da daha ö nce tarafımıza bildirdiğ iniz ve
sistemimizdekayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gö nderebilirsiniz.
III. Veri Sahibine Ait Bilgiler
Aşağ ıda istenilen bilgi ve belgeleri tam ve doğ ru bir şekilde temin etmeniz, başvurunuzun
sağ lıklı bir şekilde değ erlendirilebilmesi açısından ö nem arz etmektedir.
Ad ve Soyad:
T.C. Kimlik Numarası:
Pasaport/Kimlik Numarası: (Yabancılar İ çin) Uyruğ u (Yabancılar İ çin):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta Adresi:
Lü tfen EYÜP CAN GÜNER (44233491280) ile olan ilişkiniz hakkında aşağ ıda
belirtilenlerden uygun olan seçeneğ i seçiniz ve ö nü ndeki boşluğ a ilişkinin hala devam edip
etmediğ i, sona ermiş ise hangi dö nemlerde devam ettiğ i ve varsa eyüp can güner
(44233491280) ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğ unuz birim/şube bilgisini
yazınız.
 Ö ğ renci/Kursiyer ………….
 Tedarikçi/I

̇ ş Ortağ ı/Alt yü klenici …….

 Ziyaretçi…………………
 Ç alışan …………
 Ortak………….
 Diğ er …………….

2

IV. Kişisel Veri Sahibinin Talepleri
Kişisel verilere ilişkin istek veya taleplerinizi aşağ ıda ilgili kutucuğ u (X) ile işaretlemek
suretiyle belirtiniz. İ lgili kutucuğ u seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna
ilişkin sağ lanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte EYÜP CAN GÜNER
iletmeniz gerekecektir. tarafından;
 Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğ ini ö ğ renmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğ ini ö ğ renmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığ ını
ö ğ renmek istiyorum.
 Kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında ü çü ncü kişilere aktarılması durumunda kişisel
verilerimin aktarıldığ ı ü çü ncü kişileri ö ğ renmek istiyorum.
 Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin dü zeltilmesini istiyorum.
 Eksik/yanlış işlendiğ ini dü şü ndü ğü m kişisel verilerimin aktarıldığ ı ü çü ncü kişiler
nezdinde de dü zeltilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle
silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle
aktarıldıkları ü çü ncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 İşlenen kişisel verilerimin mü nhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edildiğ ini ve bu
analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğ duğ unu dü şü nü yor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğ radığ ım zararın giderilmesini
istiyorum.
V. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi
talebinizi, talebin niteliğ ine gö re en geç otuz gü n içerisinde değ erlendirerek
sonuçlandıracaktır. Talebinize yö nelik olumlu veya olumsuz yö ndeki cevaplar, tarafınıza yazılı
olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta
yö ntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihte bulunmak isterseniz, bu tercihinizi
postanın/elektronik postanın gö nderileceğ i adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağ ıda
belirtmeniz gerekmektedir:
 Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığ ıyla gö nderilmesini istiyorum.
 Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığ ıyla gö nderilmesini istiyorum.
Talepleriniz kural olarak ü cretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin
cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâ linde, ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlenen tutarlarda ü cret talep edilebilecektir. talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye
ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığ ının tevsik edilememesi
durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya
 nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığ ıyla iletişime geçilebilecektir.
VI. Talep
6698 sayılı Kanun uyarınca yapmış olduğ um başvurunun işbu Başvuru Forumu’nda belirttiğ im
talepler doğ rultusunda değ erlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.
Veri Sahibi Adı Soyadı:
İ mzası:
Başvuru Tarihi: